ลำดับที่ กิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ แผนงาน รหัสผลผลิต รายการผลผลิต รหัสกิจกรรม รายการกิจกรรม เลขที่หนังสือ วัน เดือน ปี รับ เบิก คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 เงินกองทุนประกันสังคม พนง.ราชการ (48 อัตรา) ต.ค.66-มี.ค.67 งบดำเนินงาน แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ 0001-01-01 00:00:00 216,000.00 212,979.00 3,021.00
2 เงินกองทุนเงินทดแทน พนง.ราชการ (ม.ค.-ธ.ค.67) งบดำเนินงาน แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ 0001-01-01 00:00:00 23,000.00 23,000.00 0.00
3 ค่าไฟฟ้า งบดำเนินงาน แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 0001-01-01 00:00:00 540,000.00 327,879.75 212,120.25
4 ค่าไปรษณีย์ งบดำเนินงาน แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 0001-01-01 00:00:00 18,000.00 22,861.00 -4,861.00
5 ค่าน้ำประปา งบดำเนินงาน แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 0001-01-01 00:00:00 15,000.00 16,028.93 -1,028.93
6 ค่าโทรศัพท์กลาง งบดำเนินงาน แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 0001-01-01 00:00:00 4,413.60 1,254.04 3,159.56
7 ค่าโทรศัพท์ประจำกลุ่ม(มือถือ) งบดำเนินงาน แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 0001-01-01 00:00:00 21,600.00 0.00 21,600.00
8 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ งบดำเนินงาน แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 0001-01-01 00:00:00 14,400.00 0.00 14,400.00
9 ค่าอินเทอร์เน็ต งบดำเนินงาน แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 0001-01-01 00:00:00 39,990.00 27,541.80 12,448.20
10 ค่าวัสดุ งบดำเนินงาน แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 0001-01-01 00:00:00 540,000.00 648,208.00 -108,208.00
11 ค่าใช้สอย งบดำเนินงาน แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 0001-01-01 00:00:00 96,000.00 81,525.00 14,475.00
12 ค่าเดินทางไปราชการฯ งบดำเนินงาน แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 0001-01-01 00:00:00 60,000.00 36,251.00 23,749.00
13 ค่าถ่ายเอกสาร งบดำเนินงาน แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 0001-01-01 00:00:00 14,400.00 2,430.00 11,970.00
14 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ งบดำเนินงาน แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 0001-01-01 00:00:00 90,000.00 121,878.00 -31,878.00
15 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ งบดำเนินงาน แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 0001-01-01 00:00:00 51,000.00 29,050.00 21,950.00
16 ค่าวัสดุเชื้อเพลิง งบดำเนินงาน แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 0001-01-01 00:00:00 78,000.00 92,499.60 -14,499.60
17 ค่าจ้างชั่วคราว (ลูกจ้าง งบ สพป.) งบดำเนินงาน แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 0001-01-01 00:00:00 313,200.00 216,999.00 96,201.00
18 ตามนโยบายเร่งด่วน งบดำเนินงาน แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 0001-01-01 00:00:00 203,996.40 100,394.00 103,602.40
19 การตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบดำเนินงาน แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 0001-01-01 00:00:00 6,000.00 0.00 6,000.00 นางทรายงาม มหาวงศ์นันท์
20 เรียนรู้ทักษะการคิดเชิงบริหาร (Executive Function : EF) งบดำเนินงาน แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 0001-01-01 00:00:00 30,000.00 22,040.00 7,960.00 นส.นววรรณ สุขจิตร ,นางไพเราะ กลิ่นสังข์
21 การประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษาบุคลากร และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด งบดำเนินงาน แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 0001-01-01 00:00:00 57,300.00 8,050.00 49,250.00 นางภาวนา รักกลิ่น
22 การพัฒนาเครื่อข่ายประชาสัมพันธ์สู่องค์กรที่เป็นเลิศ งบดำเนินงาน แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 0001-01-01 00:00:00 2,700.00 0.00 2,700.00 นางนันทนา อัมระนันทน์
23 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา งบดำเนินงาน แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 0001-01-01 00:00:00 24,000.00 20,000.00 4,000.00 นายปิยฤทธิ์ จตุรทิศ
24 บริหารจัดการนโยบายและพัฒนาการวางแผนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 งบดำเนินงาน แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 0001-01-01 00:00:00 30,000.00 31,980.00 -1,980.00 นางพิมลวรรณ เงินบำรุง และคณะ
25 อบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบดำเนินงาน แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 0001-01-01 00:00:00 24,000.00 0.00 24,000.00 นางปรีดา สุขเสวี
26 พัฒนาประสิทธิภาพและยกระดับการบริหารงานบุคคลสู่ความเป็นเลิศ งบดำเนินงาน แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 0001-01-01 00:00:00 21,000.00 23,764.00 -2,764.00 นส.อรทัย กสิกิจ
27 พัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบดำเนินงาน แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 0001-01-01 00:00:00 186,000.00 0.00 186,000.00 นส.อรทัย กสิกิจ
28 การยกย่องเชิดชูเกียรติและส่งเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบดำเนินงาน แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 0001-01-01 00:00:00 63,000.00 0.00 63,000.00 นส.อรทัย กสิกิจ
29 นิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน งบดำเนินงาน แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 0001-01-01 00:00:00 18,000.00 4,198.00 13,802.00 นางวาณี ฝนทั่ง ,นส.กฤษณาพร สายรอด ,นายสถาพร สมอุทัย
30 การขับเคลื่อนพัฒนาผลการประเมินเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา งบดำเนินงาน แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 0001-01-01 00:00:00 48,000.00 0.00 48,000.00 นางวารี ฝนทั่้ง ,นส.กฤษณาพร สายรอด ,นายสถาพร สมอุทัย
31 การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 งบดำเนินงาน แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 0001-01-01 00:00:00 18,000.00 0.00 18,000.00 นางวิชิรตา วรธาดาสวัสดิ์
32 ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาปฐมวัย โดยการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และนิเทศ ติดตามแบบบูรณาการอาศัยการมีส่วนร่วม งบดำเนินงาน แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 0001-01-01 00:00:00 24,000.00 1,971.00 22,029.00 นางอัจฉรา ทิวาพรภานุกูล
33 พัฒนาการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน งบดำเนินงาน แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 0001-01-01 00:00:00 24,000.00 0.00 24,000.00 นส.สุนันทา ถึติปริวัตร์
34 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ของครูวิทยาศาสตร์โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 งบดำเนินงาน แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 0001-01-01 00:00:00 12,000.00 4,640.00 7,360.00 นส.จุฑามาศ ทรายแก้ว
35 ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่คุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 งบดำเนินงาน แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 0001-01-01 00:00:00 24,000.00 2,398.00 21,602.00 นางนารีรัตน์ คล้ายสุข
36 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning สถานศึกษาในสังกัด งบดำเนินงาน แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 0001-01-01 00:00:00 24,000.00 0.00 24,000.00 นส.ศศินาถ นุชเกษม
37 โรงเรียนคุณภาพ งบดำเนินงาน แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 0001-01-01 00:00:00 12,000.00 0.00 12,000.00 นส.ศศินาถ นุชเกษม
38 การยกระดับมาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา งบดำเนินงาน แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 0001-01-01 00:00:00 48,000.00 67,189.60 -19,189.60 นายมารุต เหล่าแก้วก่อง ,นส.เสาวลักษณ์ สร้อยสวน
39 ส่งเสริมกระบวนการวิจัยควบคู่กับการทำงาน (R2R2R) เพื่อพัฒนาหลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน งบดำเนินงาน แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 0001-01-01 00:00:00 18,000.00 0.00 18,000.00 นางสุทิศา เลาธนไพบูลย์ ,นางศิริวรรณ ปัญญาพรพิพัชญ์
40 พัฒนารูปแบบการนิเทศโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อส่งเสริมและยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 งบดำเนินงาน แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 0001-01-01 00:00:00 9,000.00 1,636.00 7,364.00 นางสุทิศา เลาธนไพบูลย์
41 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย งบดำเนินงาน แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 0001-01-01 00:00:00 18,000.00 0.00 18,000.00 นางศิริวรรณ ปัญญาพรพิพัชญ์ ,นส.กนกพร เพิ่มพูน ,นางวชิรตา วรธาดาสวัสดิ์
42 พัฒนางานนิเทศด้วยกระบวนการวิจัยควบคู่กับการทำงานโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา งบดำเนินงาน แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 0001-01-01 00:00:00 9,000.00 0.00 9,000.00 นางศิริวรรณ ปัญญาพรพิพัชญ์
43 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา สังกัด สพป.นว.1 งบดำเนินงาน แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 0001-01-01 00:00:00 36,000.00 1,782.00 34,218.00 นส.กนกพร เพิ่ทพูน
44 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย งบดำเนินงาน แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 0001-01-01 00:00:00 6,000.00 3,511.00 2,489.00 นส.กนกพร เพิ่ทพูน
45 พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 งบดำเนินงาน แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 0001-01-01 00:00:00 18,000.00 2,270.00 15,730.00 นางวิลาวัณย์ ฮ้อสิทธิสมบูรณ์
46 นิเทศติดตามเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแบบบูรณาการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 งบดำเนินงาน แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 0001-01-01 00:00:00 24,000.00 0.00 24,000.00 นางมณฑิรา บุตโยธี
47 พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบเชิงรุก (Active Learning) ตามกรอบมาตรฐานสากลทางภาษา CEFR งบดำเนินงาน แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 0001-01-01 00:00:00 18,000.00 0.00 18,000.00 นางสุทิศา เลาธนไพบูลย์ ,นางวิลาวัณย์ ฮ้อสิทธิสมบูรณ์ ,นายสถาพร สมอุทัย
48 พัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ แบบ Active Learning สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 งบดำเนินงาน แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 0001-01-01 00:00:00 24,000.00 0.00 24,000.00 นายอุเทน ฮ้อสิทธิสมบูรณ์
49 นิเทศการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่อำเภอเก้าเลี้ยว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 งบดำเนินงาน แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 0001-01-01 00:00:00 12,000.00 0.00 12,000.00 นางณัฐกานต์ ฉิมงาม
50 การขับเคลื่อนการดำเนินงานการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 (ก.ต.ป.น.) งบดำเนินงาน แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 0001-01-01 00:00:00 12,000.00 4,270.00 7,730.00 นางณัฐกานต์ ฉิมงาม
51 คชจ.ดำเนินงานโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2566 (ศูนย์ประสานงานฯระดับจังหวัด) งบดำเนินงาน แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 0001-01-01 00:00:00 450,000.00 353,181.00 96,819.00
52 เงินกองทุนประกันสังคม พนง.ราชการ (เพิ่มเติม 5 อัตรา) พ.ย.66-มี.ค.67 งบดำเนินงาน แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ 0001-01-01 00:00:00 19,000.00 0.00 19,000.00
53 คชจ.ในการเดินทางประชุมพัฒนานวัตกรรมนักออกแบบกระบวนการเรียนรู้และชุมชนนวัตกรรมการเรียนรู้สู่ทักษะจำเป็นแห่งอนาคตของผู้เรียน (22-26 พ.ย.66 ณ รร.เดอะพาลาสโซ รัชดา กทม.) งบดำเนินงาน แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 0001-01-01 00:00:00 2,500.00 0.00 2,500.00
54 รณรงค์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง งบดำเนินงาน 0001-01-01 00:00:00 0.00 0.00 0.00 นางกัลยา พันตารักษ์
55 คชจ.ในการเดินทาง ประชุมเพื่อซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุแทน รร.ขนาดเล็กฯ (24-25 พ.ย.66 รร.บางกอกพาเลส กทม.) งบดำเนินงาน แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 0001-01-01 00:00:00 1,800.00 1,800.00 0.00
56 ค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 1 (ต.ค.66 - มี.ค.67) งบดำเนินงาน แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ 0001-01-01 00:00:00 1,752,000.00 1,478,743.93 273,256.07
57 คชจ.ในการเดินทาง ประชุมพัฒนาครูแนะแนวแกนนำ และการ Coaching เป้าหมายชีวิต ตามนโยบายเรียนดีมีความสุข (21-24 ม.ค.67 รร.บางกอกพาเลส กทม.) งบดำเนินงาน แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 0001-01-01 00:00:00 4,500.00 1,936.00 2,564.00
58 คชจ.ดำเนินโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางศึกษาเพื่อปฏิบัติหน้าที่เครือข่ายนักจิตประจำโรงเรียน สังกัด สพฐ.(วันที่ 22-24 ธ.ค. 66 รร.บางกอกเพลส กทม.) งบดำเนินงาน แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 0001-01-01 00:00:00 5,000.00 4,584.00 416.00
59 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปี 2567 งบดำเนินงาน แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 0001-01-01 00:00:00 0.00 0.00 0.00
60 คชจ.ในการนิเทศ ติดตาม และประเมินเพื่อขอรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ระดับปฐมวัย ปี งปม.2567 งบดำเนินงาน แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 0001-01-01 00:00:00 10,000.00 5,120.00 4,880.00
61 คชจ.ในการเดินทางเข้าร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านบริหารงานการคลัง และสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานในสังกัด สพฐ. (วันที่ 25-26 ธ.ค. 66 ณ รร.ดิ ไอเดิล โฮเต็ล แอนด์ เรสซิเดนซ์ ปทุมธานี) งบดำเนินงาน แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 0001-01-01 00:00:00 1,800.00 1,800.00 0.00
62 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ประจำปี พ.ศ. 2567 (ม.ค. - ธ.ค. 67) งบดำเนินงาน แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 0001-01-01 00:00:00 30,168.00 0.00 30,168.00
63 คชจ.สำหรับการดำเนินการรับนักเรียน สังกัด สพฐ.ประจำปี 2567 งบดำเนินงาน แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 0001-01-01 00:00:00 12,000.00 12,000.00 0.00
64 ค่าอินเทอร์เน็ต (ต.ค.66 - มี.ค. 67) งบดำเนินงาน แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 0001-01-01 00:00:00 1,469,400.00 949,968.63 519,431.37
65 คชจ.ในการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 งบดำเนินงาน แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 0001-01-01 00:00:00 40,000.00 40,000.00 0.00
66 คชจ.ในการเดินทาง ประชุมจัดทำกรอบโครงสร้างสื่อ 70 พรรษาฯ ในวโรกาสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ฯพระชนมายุ 70 พรรษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (15-18 ก.พ. 67 รร.แกรนด์ราชพฤกษ์ นนทบุรี) งบดำเนินงาน แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 0001-01-01 00:00:00 8,000.00 1,968.00 6,032.00
67 คชจ.ในการเดินทางเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการธุรการโรงเรียน (1/2/2567 รร.บางกอกเพลส เขตราชเทวี กทม.) งบดำเนินงาน แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 0001-01-01 00:00:00 2,740.00 1,645.20 1,094.80
68 คชจ.กิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่ฯ) ในวันอาทิตย์ ที่ 17/03/67) งบดำเนินงาน แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 0001-01-01 00:00:00 39,300.00 37,965.00 1,335.00
69 คชจ.ในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายเรียนดี มีความสุข สู่การนิเทศอย่างมีประสิทธิภาพ (19-21/2/67 รร.รอยัล ซิตี้ กทม.) งบดำเนินงาน แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 0001-01-01 00:00:00 2,400.00 1,932.00 468.00
70 ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ กำกับ ติดตาม แบบบูรณาการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการโรงเรียนสุจริต งบดำเนินงาน แผนงานบูรณาการ : ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 0001-01-01 00:00:00 20,000.00 5,992.00 14,008.00 ศน.วิลาวัลย์
71 คชจ.ในการดำเนินการพัฒนา ส่งเสริมและขับเคลื่อน OBEC Content Center งบดำเนินงาน แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 0001-01-01 00:00:00 15,000.00 0.00 15,000.00 กลุ่มไอที
72 คชจ.ในการเดินทางประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรและคู่มือการพัฒนาศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 18-21 มี.ค.67 ณ รร.ริเวอร์ไซด์ กทม. งบดำเนินงาน แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้่ 0001-01-01 00:00:00 1,500.00 1,500.00 0.00 นส.นัฐยา (กลุ่มบุคคล)
73 เงินกองประทุนประกันสังคม ครั้งที่ 2 (เม.ย. 67) งบดำเนินงาน แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ 0001-01-01 00:00:00 39,700.00 0.00 39,700.00
74 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริตและการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบดำเนินงาน แผนงานบูรณาการ : ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 0001-01-01 00:00:00 90,000.00 0.00 90,000.00
75 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะทางภาษา และเตรียมความพร้อมนักเรียนเพื่อการต่อยอดด้านการศึกษาและการประกอบอาชีพในระดับสากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระดับภูมิภาค จำนวน 4 ภูมิภาค ระหว่างวันที่ 17 – 25 กุมภาพันธ์ 2567 งบดำเนินงาน แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้่ 0001-01-01 00:00:00 4,300.00 4,168.00 132.00
76 2/67 ครูวิกฤต (ต.ค.66-ม.ค.67) งบรายจ่ายอื่นๆ แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้่ 0001-01-01 00:00:00 441,000.00 430,088.00 10,912.00
77 2/67 ค่าจ้างลูกจ้าง สนง.(ต.ค.66-ม.ค.67) งบรายจ่ายอื่นๆ แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้่ 0001-01-01 00:00:00 151,200.00 151,200.00 0.00
78 2/67 ธุรการ รร.(15,000) (ต.ค.66-ม.ค.67) งบรายจ่ายอื่นๆ แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้่ 0001-01-01 00:00:00 2,646,000.00 2,631,059.00 14,941.00
79 2/67 ธุรการ รร.(9,000) (ต.ค.66-ม.ค.67) งบรายจ่ายอื่นๆ แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้่ 0001-01-01 00:00:00 2,556,000.00 2,488,152.00 67,848.00
80 2/67 นักการภารโรง (ต.ค.66-ม.ค.67) งบรายจ่ายอื่นๆ แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้่ 0001-01-01 00:00:00 2,149,200.00 2,122,281.00 26,919.00
81 ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ (รายเดิม26 /จ้างเหมา17) งบรายจ่ายอื่นๆ แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้่ 0001-01-01 00:00:00 0.00 0.00 0.00
82 ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ครั้งที่ 1 (ต.ค.66-เม.ย.67) งบรายจ่ายอื่นๆ แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้่ ศธ 04002/ว 4977 2023-10-25 00:00:00 2,796,516.00 2,368,833.00 427,683.00
83 ค่าตอบแทนอัตราจ้างครูผู้ทรงฯ (พ.ย.66-มี.ค.67) งบรายจ่ายอื่นๆ แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้่ ศธ 04002/ว 5108 2023-11-02 00:00:00 255,000.00 234,600.00 20,400.00
84 คชจ.ในการเข้าร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้น ป.1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2566 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2566 ณ รร.ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ ถ.ราชวิถี เขตบางพลัด กทม. งบรายจ่ายอื่นๆ แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 0001-01-01 00:00:00 2,400.00 2,168.00 232.00
85 ค่าจ้างครูวิทย์คณิต งบรายจ่ายอื่นๆ แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้่ 0001-01-01 00:00:00 0.00 0.00 0.00
86 ค่าจ้างครูวิทย์คณิต (8 อัตรา) ต.ค.66-พ.ค.67 งบรายจ่ายอื่นๆ แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้่ 0001-01-01 00:00:00 1,009,920.00 732,213.00 277,707.00
87 คชจ.การเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2566 งบรายจ่ายอื่นๆ แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้่ 0001-01-01 00:00:00 467,700.00 467,700.00 0.00
88 คชจ.ในการเดินทางในการประชุมฯ โครงการ "เยาวชน...รักษ์พงไพรฯ" วันที่ 15-19 ธ.ค. 66 ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าตามพระราชดำริแม่ฮ่องสอน งบรายจ่ายอื่นๆ แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้่ 0001-01-01 00:00:00 9,400.00 9,400.00 0.00
89 คชจ.ในการเดินทางอบรมฯผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (LN) และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (LN) ทดแทนผู้เกษียณอายุ ลาออก เปลี่ยนสายงาน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (14-17 ธ.ค.66 ณ รร.บูติกซิตี้โฮเต็ล จ.ชลบุรี) งบรายจ่ายอื่นๆ แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้่ 0001-01-01 00:00:00 3,000.00 3,000.00 0.00
90 คชจ.ในการเดินทางประชุมการจัดเครื่่องมือวัดความสามารถการอ่าน (RT) ป.1 และกำหนดเกณฑ์การประเมิน(คะแนนจุดตัด) ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน (NT) ป.3 และจัดฉบับเครื่องมือสำหรับบริการ ป.6 ปีการศึกษา 2566 (1-4 ธ.ค. 66 รร.แจ๊สโซเทล กทม.) งบรายจ่ายอื่นๆ แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้่ 0001-01-01 00:00:00 3,000.00 2,856.00 144.00
91 คชจ.ในการเดินทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงานการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาฯ(โครงการโรงเรียนสุจิรต) ปี 2566 ระดับประเทศ และกิจกรรมวันต่อต้านคอรัปชันสากล (9 ธันวาคม) 6-9 ธ.ค. 66 ณ รร.เอวาน่า กทม. งบรายจ่ายอื่นๆ แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้่ 0001-01-01 00:00:00 10,200.00 10,200.00 0.00
92 ค่าจ้างครูสอนภาษาอังกฤษ (1 อัตรา) งบรายจ่ายอื่นๆ แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้่ 0001-01-01 00:00:00 0.00 0.00 0.00
93 ค่าจ้างครูสอนภาษาอังกฤษ (5 เดือน /พ.ย.66-มี.ค.67)) งบรายจ่ายอื่นๆ แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้่ 0001-01-01 00:00:00 150,000.00 0.00 150,000.00
94 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปี 2567 งบรายจ่ายอื่นๆ แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้่ 0001-01-01 00:00:00 0.00 0.00 0.00
95 คชจ.ในการนิเทศ ติดตาม และประเมินเพื่อขอรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ปี งปม.2567 งบรายจ่ายอื่นๆ แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้่ 0001-01-01 00:00:00 10,000.00 0.00 10,000.00
96 คชจ.ในการเดินทางประชุมปฎิบัติการปรับปรุงนวัตกรรม 12 เดือน Webinar การเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต เพื่อประยุกต์ใช้ในห้องเรียน (ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 6-9 มกราคม 2567 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม. งบรายจ่ายอื่นๆ แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้่ 0001-01-01 00:00:00 2,000.00 2,000.00 0.00
97 คชจ.ดำเนินงานของ รร.ในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา งบรายจ่ายอื่นๆ แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้่ 0001-01-01 00:00:00 56,000.00 0.00 56,000.00
98 ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียน ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2566 งบรายจ่ายอื่นๆ แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้่ 0001-01-01 00:00:00 289,800.00 289,800.00 0.00
99 คชจ.ดำเนินโครงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้น ป.1 ปี 2566 งบรายจ่ายอื่นๆ แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้่ 0001-01-01 00:00:00 10,000.00 7,143.00 2,857.00
100 คชจ.ดำเนินโครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป.3 ปี 2566 งบรายจ่ายอื่นๆ แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้่ 0001-01-01 00:00:00 10,000.00 6,731.00 3,269.00
101 33/67 ค่าจ้างครูวิกฤต (7 อัตรา) ก.พ.-พ.ค. 67 งบรายจ่ายอื่นๆ แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้่ 0001-01-01 00:00:00 441,000.00 219,000.00 222,000.00
102 33/67 ค่าจ้างลูกจ้าง (4 อัตรา งบ สพฐ) ก.พ-พ.ค. 67 งบรายจ่ายอื่นๆ แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้่ 0001-01-01 00:00:00 151,200.00 75,600.00 75,600.00
103 33/67 ค่าจ้างธุรการ 15,000 (42 อัตรา) ก.พ.-พ.ค. 67 งบรายจ่ายอื่นๆ แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้่ 0001-01-01 00:00:00 2,631,100.00 1,317,000.00 1,314,100.00
104 33/67 ค่าจ้างธุรการ 9,000 (71 อัตรา) ก.พ.-พ.ค. 67 งบรายจ่ายอื่นๆ แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้่ 0001-01-01 00:00:00 2,497,800.00 1,237,640.00 1,260,160.00
105 33/67 ค่าจ้างนักการฯ (รายเดิม 54/จ้างเหมา 3 อัตรา) ก.พ.-พ.ค. 67 งบรายจ่ายอื่นๆ แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้่ 0001-01-01 00:00:00 2,130,200.00 1,060,472.00 1,069,728.00
106 34/67 คชจ.บริหารจัดการสอบและการพิมพ์แบบทดสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้น ป.1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2566 ฯ งบรายจ่ายอื่นๆ แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้่ 0001-01-01 00:00:00 7,820.00 5,440.00 2,380.00
107 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นเฉพาะทาง สำหรับผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network ; LN) และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (Local Trainer ; LT) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมวัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 17-30 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร งบรายจ่ายอื่นๆ แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้่ 0001-01-01 00:00:00 5,000.00 0.00 5,000.00
108 คชจ.ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียน 2/2566 (70%) งบเงินอุดหนุน แผนงานยุทธศาสตร์ : สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 0001-01-01 00:00:00 22,723,881.00 22,723,401.00 480.00
109 คชจ.การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวและสถานประกอบการ งบเงินอุดหนุน แผนงานยุทธศาสตร์ : สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 0001-01-01 00:00:00 0.00 0.00 0.00
110 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ฯ ภาคเรียน 2/2566 งบเงินอุดหนุน แผนงานยุทธศาสตร์ : สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 0001-01-01 00:00:00 1,452,599.00 1,367,279.00 85,320.00
111 คชจ.ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียน 2/2566 (30%) งบเงินอุดหนุน แผนงานยุทธศาสตร์ : สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 0001-01-01 00:00:00 8,278,845.00 8,249,585.00 29,260.00
112 คชจ.ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 2/2566 งบเงินอุดหนุน แผนงานยุทธศาสตร์ : สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 0001-01-01 00:00:00 2,654,500.00 2,619,000.00 35,500.00
113 คชจ.ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียน 1/2567 (70%) งบเงินอุดหนุน แผนงานยุทธศาสตร์ : สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 0001-01-01 00:00:00 17,858,392.00 17,819,392.00 39,000.00
114 ค่าตอบแทน พนง.ราชการ (48 อัตรา) (ต.ค.66-มี.ค.67) งบบุคลากร แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ 0001-01-01 00:00:00 5,545,000.00 5,445,069.00 99,931.00
115 พนักงานราชการ เพิ่มเติม (5 อัตรา) พ.ย.66-มี.ค.67 งบบุคลากร แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ 0001-01-01 00:00:00 450,000.00 0.00 450,000.00
116 ค่าตอบแทน พนง.ราชการ ครั้งที่ 2 (เม.ย. 67) และเงินเลื่อนค่าตอบแทน (ต.ค.66-มี.ค.67) งบบุคลากร แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ 0001-01-01 00:00:00 1,215,100.00 150,692.00 1,064,408.00